Parole del dialetto Curinghese (10) (Ccicculatera-Chjiuovu)

Parole del dialetto Curinghese e

modi di dire legati alla parola stessa

(10)

CCICCULATERA                      Bricco di latta           
Si dice:            Fhicia u cafhè a l'antica, cu la ccicculatera.
Ha fatto il caffè all'antica, con la caffettiera napoletana.
CECATU                                  Cieco.
Si dice:            Mbiatu cu hava n'uocchjiu nta stu mundu e cecati.
Beato chi ha un occhio nel mondo dei ciechi.
CERASARA                             Ciliegio.         
Si dice:            Ccà, nc'era na cerasara.
Qui, c'era una pianta di ciliegio.
CERNIRA                                Cernere         
Si dice:            Hajiu de cernira tuttu lu ranu de st'annu.
Devo cernere tutto il grano raccolto quest'anno.
CHJIANTARA                          Piantare.       
Si dice:            Hajiu de chjiantara i pumadora sammarzani.
Devo piantare le piantine di pomodori sammarzano.
CHJIANU                                Piano.
Si dice:            Cu va chjianu va sanu e va luntanu.
Chi cammina piano arriva intero e lontano.
CHJIARANZANA                    Cielo sereno
Si dice:            Tira na chjiaranzana?
Tira un vento freddo?
CHJIAZZA                               Piazza.           
Si dice:            Mi pari u rrè da chjiazza.
Mi sembri il re della piazza.
CHJICATURA                          Piegatura.     
Si dice:            Nci mancava sulu a chjicatura e pua era curmu.
Mancava poco e poi era pieno zeppo.
CHJIECCHJIARIJIARA              Scherzare      
Si dice:            A tia ti piacia chjiacchjiarijiara a genta.
A te piace scherzare e prendere in giro la gente.
CHJINI                                    Pieni.
Si dice:            Inchjiu tri sacchi chjini d'alivi.
Ha riempito tre sacchi pieni d'olive.
CHJIPPU                                 Pancia.          
Si dice:            Ti criscìu nu bellu chjippu.
Ti è cresciuta la pancia.
CHJIRICA                                Chierica         
Si dice:            Hai a chjirica cuomu i prieviti.
Hai la chierica sulla testa come quella dei preti.
CHJIUMPIRA                          Sfottere.        
Si dice:            Mo' lu pua chjiumpira quantu vua ca perza a partita.
Adesso lo puoi sfottere quanto vuoi perché ha perso la partita.
CHJIUOVU                              Chiodo.         
Si dice:            Hava nu chjiuovu fhissu nta testa.
Ha un chiodo fisso in testa. (fissato su una propria idea)