Farsa - La Vutti Sdogata (5)

Nella Ricorrenza del Carnevale
Don Mario Frijia
Ha l’onore di presentare
“Il suo Gruppo Teatrale”
Nella Farsa
Comico - Satirico – Culturale
LA VUTTI SDOGATA
Gli avventurieri della risata
Vi attendono per:
Domenica 1° Marzo ore 16.00
Lunedì 2° Marzo ore 18.30
Martedì 3° Marzo ore 18.30
Presso il Cinema Diana
Di CURINGA
Prezzo di Ingresso:
Posto Unico Lire 2000
Ridotto Lire 1500
N.B. Ogni riferimento a Persona e cose è Puramente Casuale.
 
La Vutti Sdogata
Opera in 3 Atti
Personaggi:
ATTO I
1) CRISTARUSSA  DESANDO N.
2) ANTONELLU  MAZZOTTA FR.
3) CANTARELLI    FRIJIA G.
4) DON TAVULATU RONDINELLI
5) DON FRACASSU  FRIJIA S.
6) DON CRUMIRU   DEPIA ANT.
7) PANZATOSTA     GULLO G.
8) VARVUTU        DEVITO VIN.
9) LUPPINU     GUGLIOTTA S.
10) SCORCIULATU CALVIERI G.
11) LENZANOVA   ZAROLA G.
12) BIVIERI         LOBERTO T.
13) CUPUGGHJUNI TROVATOU.
14) MACCHIAVELLI GUGLIOTTA
ATTO II
1) CRISTARUSSA DESANDO NIC
2) CANTARELLI   FRIJIA GIUS.
3) DON FRACASSU FRIJIA SAL.
4) LUPPINU  GUGLIOTTA SEB.
5) SCORCIULATU CALVIERI G.
6) DONNU PIZZU DENISI GIUS.
7) DON PATATU  TROVATO ANT.
8) BIVIERI      LOBERTO TOM.
9) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
10) ZENZISI  DE PIA ANTONIO
11) PROVULONI RONDINELLI F.
12) PLATANIA ZAROLA GIUS.
13) DON CICCILLU MAZZOTTA F.
14) TAVERNARU  DEVITO VIN.
ATTO III
1) CRISTARUSSA         DESANDO N.
2) SCORCIULATU         CALVIERI G. 
3) LUPPINU                GUGLIOTTA S.
4) DONNU PIZZU         DENISI G.
5) DON PATATU           TROVATO A.
6) ZENZISI                 DE PIA A.
7) PETTINARU             ZAROLA G.
8) CARCARAZZA         RONDINELLI FR.
9) CULURATU              TROVATO UGO
10) DON CICCILLU       MAZZOTTA FR.
11) GATTUPARDU        GULLO G.
12) VAVALUCI             GUGLIOTTA A.
13) CALIMIERI            FRIJIA S.
14) VRICCIOLINU        DEVITO V.
15) PRURICARU          FRIJIA G.
16) ON. PORCELLI       LOBERTO T.
17) DON CRODINU      LOBERTO T.
18) DONNA AMANDA   FRIJIA S.
19) LU MPRESARIU     ?
20) DONNA RANA        DEVITO G

LA VUTTI SDOGATA (Quinta parte)
 
192) 16 Duv'è chissu malatu de buttuni (Bussa ed entra il veterinario)
chi bozza chistu caru crastaturi?
chiamara mi potìa nta chissi luni
ca sugnu, sempra prontu, pe li curi!
 
193) 13 a 15 Ma và pe mu mi chiami a Pignataru
ca Braccu si sbagghiau pe mu lu porta,
va lestu ca mi sientu tantu amaru
e ad igghu puocu propi nci nda mporta.
 
194) 15 a 13 Non dubitati, ciercu no mu sbagghju
e ccà lu puortu, caru Don Patatu,
pecchi accussì finiti chissu ragghju
cuomu nu ciucciu, tuttu scontricatu.
 
195) 16 Ma forzi Tutubiscu si lamenta
ca vò tagghjati lestu li buttuni. . . .
lu fazzu, nta sta tana, apertamenta
davanti a tutti chissi tamarruni.
 
196) 12 a 16 Non haju ssu bisuognu, crastaturi
pecchi li tiegnu stritti ed attaccati,
non sulu mò, ma puru a tutti l'uri
e l'haju tantu buoni sistemati!
 
197) 15 a 13 Aviti d'aspettara, Don Patatu,
ca jiu a la caccia de la sua cummara;
appena torna, vena nta nu hfiatu
pe mu vi pò devieru visitara.
 
198) 15 a 13 Ma staju mala, caru mio Mastinu
e tu non cridi cu chi gran doluri . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
198) 15 a 13 trincati, pe mu carma, de ssu vinu
o caru Don Patatu, mio signuri!
 
199) 12 a 13 L'arrobba chi vi diezzi, Don Patatu,
non era ca senz'attru genuina,
mi maravigghju tantu de ssu statu
chi fu pe curpa de sta vutti chjna.
 
200) 13 La vutti de tant'anni la sdogai
e rimaniru l'ossa pe ssi cani
senza dunara pana all'operai
ch'eranu tutti quanti paisani!
 
201) 12 Cu’ stacia a capu de na situazioni
si facia li palazzi e si fa riccu:
non vi criditi ca sunu fissazioni
sinnò na corda pigghju e pua m'impiccu!
 
202) 12 Lu cana sempra muzzica, si sapa,
a chigghu chi non està ca sciancatu
pecchì puonu penzara ch’è na rapa
. . . . ma curpa non d’ha igghu, de ssu latu!
 
203) 12 Non è ca pe politica io parru
ma chissu l'hava vistu e cunstatatu
lu povaru, chi chiamanu tamarru,
li gienti de ssa fatta, Don Patata»
 
204) 13 a 15 Va chiamalu dapeda lu dotturi
mu pò guarirà lestu ssu malatu
ca sunu già passati dui menz'uri
e ancora sugnu sempra a chissu statu.
 
205) 15 Vui siti n'uomu randa e no figghiuolu
e aviti de tenira la pacienza
ca si no mbena pua chigghu triciuolu
l'affierru e mi lu mangiu cu cuscienza.
 
206) 17 Non puozzu farà mai na caminata
ca sùbitu mi chiamanui a lavoru
pe mu fatigu, oh, chi sorti ngrata
nta chistu postu pura de ristoru.
 
207) 17 Non avìa vistu chissu crastaturi
nta sta taverna scura ed arragnata,
sta specia de collega professuri
chi fa ribiegghu tutta la jornata.
 
208)16 a 17 Si no stai cittu, cu chista mia tinagghja
ti scippu puru a ttia chigghj buttuni
chi chiudanu sta borza tua de pagghja
ch'è chjna sulamenta de cuttuni.
 
209) 17 a 16 E’ inutili ca canti e fai frastuonu
girandu tuttu quantu lu paisi,
li gienti capisciru lu tua suonu
e non t'abbuschi mancu li tua spisi.
 
210) 17 a 16 Io mbecia su' nu celibri dotturi
chi vaju sulu duva nc'è dinari
e visitu li randi professuri
e tutti chigghj buoni mia cummari.
 
211) 16 a 17 A chigghu bancu nc'està Don Patatu
chi a ttia surtantu vò mu lu cunzuoli,
mi dissaru li cani ch'è malatu
e tu nci pua cacciara chigghj duoli.
 
212) 16 a 17 Pe sbagghju fu chi vinni, Pignataru,
de Braccu, lu sua cana difensuri:
. . . nci lu dassava lu ricuordu caru
si mi volìa cuomu professuri! . . . .
 
213) 13 a 17 Mio caru Don Patatu, chi teniti?
. . . . . . . . . . . . . . . . .
213) 13 a 17 mi sientu tantu malu de morira!
. . . . . . . . . . . . . . . . .
213) 17 a 13 lu crastaturi ficia li sua mbiti
e vui no lu volistivu cridira.
 
214) 13 Ebbì a vanirà mò nta sta locanda
pe mu mi sientu tantu, tantu malu:
cacciatimi ssu ntuoppu tantu randa
chi nugghu l'ebba certu quasi gualu!
 
215) 17 a 13 Ti sienti ncuna cosa pe la testa
chi ti girija cuomu nu mulinu?
No criju ca fu certu pe la festa
chi prima la facisti cu lu vinu!?
 
216) 13 a 17 No nda provai mancu nu bicchieri
pecchi su' astemiu quandu nd’hava puocu
ca nci lu dassu a chisti mia levrieri
chi stanu mu mi guardanu de gghuocu.
 
217) 17 a 13 Teniti tutta ìnchjuta chissà panza
chi prienu de sia misi mi pariti?:
stricatila, ccà nterra, nta ssa stanza
e li doluri certu su’ finiti.
 
218) 13 a 17 Non està chista panza chi fa mala
ma ncuna cosa propi ancora sutta;
non està certamenta cosa guala
pecchi la sientu tutta quanta rutta.
 
219) 13 a 17 Toccati nta stu postu delicatu
pe mu scopriti chista malatìa
ca mi lu sientu tantu ndoluratu
e non vi dicu ncuna fisserìa.
220) 17 a 13 Carmena sulamenta pò toccara
stu postu cu li mani sua gentili,
perciò ssu Braccu l'hava de chiarnara
oppuru ss'attru chi hava chissi pili.
 
221) 14 a 17 Pe mu sarvati lestu a Don Patatu
nta nenta vi la chiamu e vi la puortu
sperandu ch’ava puru cucinatu
ca de la fami sugnu quasi muortu.
 
222) 14 a 17 Mu t’accumpagna vena lu Mastinu
mu la potiti lestu cumbincira
pecchi scurau e forzi lu matinu
Carmena ccà la viju pua venìra.
 
223) 14 a 15 Iamu Mastinu, fammi cumpagnìa,
pe mu chiamamu lestu la mpermera
ca Don Patatu catta ‘n malatìa
e non è certu gualu pe com'era.
 
224) 14 Vi la prumisi ed accula arrivata
la sarvatrici de lu mio patruni
chi ficia chista randa affannijata,
ruppiendu li cozzietti a li garruni.
 
225) 21 a 17 Dotturi Pignataru, sugnu ccana,
già pronta a li cumandi chi mi dati
e vinni pura ccà nta chista tana
mu puozzu io curara, li malati.
 
226) 21 a 17 Mi vinnaru a chiamara chissi cani
e, vinni nta nu dittu e nta nu fattu,
mu puozzu fatigara cu sti mani
ma ncunu, a quantu para, è propi mattu!
 
227) 17 a 12 De chistu bancu caccia chist'arrobba,
scupandu tuttu chissu mattunatu
e, tu Carmena, porgiami sta lobba
mu fazzu mu si curca Don Patatu.
 
228) 12 Spostativi mu puozzu fatigara
e mi scusati pe la purvulata,
non vitti mai a mugghujerma lavurara
e mai si ficia ccana na scupata.
 
229) 12 a 17 E’ tuttu sistematu, professuri,
speciali chissu liettu mprovvìsatu
duva potiti farà, mio dotturi,
la visita chi cerca Don Patatu.
 
230) 17 a 21 Mbiciniti, Carmena, mia cummara
e cerca mu mi duni ncun’aiutu
pe mu vidimu lestu lu da farà
ca de la vucca sua nescia lu sputu.
 
231) 21 a 17 Ma sula cuomu puozzu farà forza
pe mu lu curcu supra a chistu bancu,
a stu tamarru propi cu la scorza
chi cu lu vinu già divinna stancu?
 
232) 21 Nta sta putihfa nci su’ tanti gienti
e ncun'aiutu lu potimu avira,
cu tutti chisti nobili clienti
potimu certamenta cunchjudira.
 
233) 20 V'aiuta chista donna de rispìettu
si propi lu bisuognu lu teniti:
nta nenta vi lu mientu nta ssu liettu
e pua potiti farà chi boliti.
 
234) 18 a 20 Chi vai diciendu, Donna Betta mia,
non tieni certu fuorzi assai speciali;
ti para sulamenta fisseria
ma chigghu pìsa cchiù de nu quintali!
 
235) 17 a 21 M'avìa scordatu de lu crastaturi
chi sulu igghu rimediu pò mentirà
ca furu tanti e tanti li bravuri
chi ficia n’attra vota ch’era sira.
 
236) 21 a 17 Chiamatilu, mio caru Pignataru,
ca tiegnu prescia e su’ prioccupata
ca li figghjuoli, a st’ura, già tornaru
e nci haju a preparara la bobbata.
 
237) 16 a 21 Ho nc’è bisuognu mu vi scomodati
ca sugnu prontu a tutti li lavori:
pigghjati chigghu vrazzu ed avuzzati
ca vi lu sagghju lestu stu pastori.
238) 17 a 13 Li Duv’esta lu doluri chi teniti?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
238) 13 a 17 lu tiegnu propi ccà....e vi lu dissi!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
238) 17 a 13 su' certu li doluri de l'artriti
Chi bénanu surtantu a certi fissi!
 
239) 13 a 17 Ma chi diciti, caru Pignataru,
no su’ mbrìacu cuomu vi pensati!,
la visita vi ciercu pe riparu
e no mu vi mentiti mu nzurtati!
 
240) 21 a 13 Facitivi de latu e no parrati
ca cu sti mani lestu lu sumbienu
. . . . . . . . . . . . . . . . .
240) 21 a 13 staciti carmi, senza mu gridati,
ma cu sta panza vui pariti prienu!
 
241) 13 a 21 Ma jativinda vui e lu dotturi
mu fatigati duva vi chiamaru
ca vuogghiù ccà, ssu caru crastaturi,
pe mu mi trova lestu lu riparu.
 
242) 16 a 13 Si mi voliti, io su' sempra prontu
e visitu li gienti cu cuscienza,
mi pagu, puocu e fazzu pua lu scontu;
però tenira aviti la pacienza!
 
243) 13 a 16 Facitimi guarirà de ssu mala
chi no lu puozzu cchiuna supportara:
. . . . . . . . . . . . .
243) 16 a 13 aspetta ca st’arrobba ha mu si cala
mu viju, certamenta, lu da farà.
 
244) 16 a 13 Nci vò n’ operazioni, Don Patatu,
de mancu nu minutu, mu sanati
e chissu mala è sùbitu cacciatu
e lestu, pua si sa, vi ricrijati.
 
245) 13 a 16 E allora a cu’ aspettati, crastaturi,
mu alleggeriti chista mia perzuna
de chistu mala chi haju de dui uri
e chista panza chi hava mu dijuna.
 
246) 16 a 13 Staciti fiermu, senza mu moviti,
ca vinna l’ura mu staciti buomu
stringiti tuttu e non vi commoviti
ca chiggha mia canzuni pua vi suonu!
 
247) 16 a 13 Coraggiu, Don Patatu, e non gridati
ca quasi su' cacciati chissì mali:
“o gienti chi ccà siti, ccà, guardati!
Su’ chissi li dui mali sua mpernali!
 
248) 13 Sarvastuvu chist'uomu finarmenta
de chigghu gran doluri chi tenia
e già lu vitti: fu propi nta nu nenta
e mona sunu inchjutu d'allegrìa.
 
249) 13 Dicìtimi quant'haju de sborzara
pe tutta ssa jettata de suduri
ca ognunu certamenta ha de campara
sicundu cuomu sunu li lavuri.
 
250) 16 Mio caru Don Patatu, nenta vuogghju
pe ssa fatiga mancu de menz'ura,
io sugnu nu dotturi chi no mbruogghiu
pecchi accussi mi vozza la natura.
 
251) 13 Si certu no mboliti li dinari
vi offru de vivira, crastaturi
assema a tutti quanti li cumpari
eccettu chissu mpiastru de dotturi.
 
252) 1 Izzati ssi bicchera mu brindamu
a tutti chissi gienti ccà venuti
e, mentra nta la trippa lu sculamu,
dunamu a tutti quanti li saluti!
 
FINE