Farsa - La Vutti Sdogata (4)

Nella Ricorrenza del Carnevale
Don Mario Frijia
Ha l’onore di presentare
“Il suo Gruppo Teatrale”
Nella Farsa
Comico - Satirico – Culturale
LA VUTTI SDOGATA
Gli avventurieri della risata
Vi attendono per:
Domenica 1° Marzo ore 16.00
Lunedì 2° Marzo ore 18.30
Martedì 3° Marzo ore 18.30
Presso il Cinema Diana
Di CURINGA
Prezzo di Ingresso:
Posto Unico Lire 2000
Ridotto Lire 1500
N.B. Ogni riferimento a Persona e cose è Puramente Casuale.
 
La Vutti Sdogata
Opera in 3 Atti
Personaggi:
ATTO I
1) CRISTARUSSA  DESANDO N.
2) ANTONELLU  MAZZOTTA FR.
3) CANTARELLI    FRIJIA G.
4) DON TAVULATU RONDINELLI
5) DON FRACASSU  FRIJIA S.
6) DON CRUMIRU   DEPIA ANT.
7) PANZATOSTA     GULLO G.
8) VARVUTU        DEVITO VIN.
9) LUPPINU     GUGLIOTTA S.
10) SCORCIULATU CALVIERI G.
11) LENZANOVA   ZAROLA G.
12) BIVIERI         LOBERTO T.
13) CUPUGGHJUNI TROVATOU.
14) MACCHIAVELLI GUGLIOTTA
ATTO II
1) CRISTARUSSA DESANDO NIC
2) CANTARELLI   FRIJIA GIUS.
3) DON FRACASSU FRIJIA SAL.
4) LUPPINU  GUGLIOTTA SEB.
5) SCORCIULATU CALVIERI G.
6) DONNU PIZZU DENISI GIUS.
7) DON PATATU  TROVATO ANT.
8) BIVIERI      LOBERTO TOM.
9) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
10) ZENZISI  DE PIA ANTONIO
11) PROVULONI RONDINELLI F.
12) PLATANIA ZAROLA GIUS.
13) DON CICCILLU MAZZOTTA F.
14) TAVERNARU  DEVITO VIN.
ATTO III
1) CRISTARUSSA         DESANDO N.
2) SCORCIULATU         CALVIERI G. 
3) LUPPINU                GUGLIOTTA S.
4) DONNU PIZZU         DENISI G.
5) DON PATATU           TROVATO A.
6) ZENZISI                 DE PIA A.
7) PETTINARU             ZAROLA G.
8) CARCARAZZA         RONDINELLI FR.
9) CULURATU              TROVATO UGO
10) DON CICCILLU       MAZZOTTA FR.
11) GATTUPARDU        GULLO G.
12) VAVALUCI             GUGLIOTTA A.
13) CALIMIERI            FRIJIA S.
14) VRICCIOLINU        DEVITO V.
15) PRURICARU          FRIJIA G.
16) ON. PORCELLI       LOBERTO T.
17) DON CRODINU      LOBERTO T.
18) DONNA AMANDA   FRIJIA S.
19) LU MPRESARIU     ?
20) DONNA RANA        DEVITO G

LA VUTTI SDOGATA (Quarta Parte)
150) 12 Saggiati ssa sustanza, Don Patatu,
chi vena de la vigna e no de l’uortu . . . (Gli riempie un bicchiere)
tanti clienti l’hanu già vantatu
ca facìa abbiviscira l'uomo muortu.
 
151) 13 A quantu para tu no li vidisti
chisti dui cani chi non su' randagi:
de sta perdona sunu l'attivisti
veniendu, cu mmia sulu, cuomu pagi.
 
152) 12 M'aviti certamenta de scusara
si a chissi dui non dietti cumpidenza,
cchiù tardu pua nci dugnu de mangiara
pe no mu fanu ancora penitenza.
 
153) 13 Pecchi non vi sediti, cari cani,
supra sti sieggi, viecchj de tant'anni?
Vui siti chigghj scelti mia guardiani (Rivolgendosi ai suoi cani
ed'accussì pigghiati li malanni.
 
154) 15 Io sugnu lu Mastinu e no m’importa
si staju ccà all'impiedi pe tant'uri,
mi sientu, cchiù de l'attri, lu cchiù forta
e sugnu, pe bui sulu, protetturi»
 
155) 14 Si nzurtanu stu caru mio patruni
mi juntu pecchi sugnu lu sua Braccu
cu tutti li notabili perzuni
e chigghj tiesti, lesto, nsi li spacsu.
 
156) 13 Apposta quandu vaju pe lu giru
nessunu si mbicina a sta perzuna
ca voi staciti quasi sempra a tiru
e ncunu de voi attri no ragiuna.
 
157) 13 Ma dùnanci, mio caru Tutubiscu
ncuna fettina oppuru dui costati!
. . . . . . . . . . . . . . . .
157) 12 nci staju preparandu già lu “mbiscu”
e senza pe mu vi preoccupati.
 
158) 13 Sperandu ca non vindi acitu ancora
pe cuomu lu smerciasti a lu passatu
portanda na nticchia no mu mora
de tanta siti, puru Don Patatu»
 
159) 12 Non sulu mò vi puortu de vi vira
ma puru tant’arrobba de mangiara
ca tiegnu, cu bui sulu, tanta mira
chi nta la menta non si pò cangiara.
 
160) 13 Cuomu facisti lestu mu prepari
tutta st’arrobba, caru Tutubiscu?
. . . . . . . . . . . . . . .
160) 12 non guardu nta la facci li dinari
ma puortu, a Don Patata, vinu friscu.
 
161) 12 Spruppativi chist’ossa e pua viviti
nu calici de chista marvasìa,
tantu cca sugnu e, sempra chi boliti,
vi puozzu puru farà cumpagnìa.
 
162) 13 M’abbastanu st'amici ch'haju accantu
e ti ringraziu assai pe lu pensieri;
no nci fa nenta si na vota tantu
non è presenti ncunu tavernieri.
 
163) 18 Nc’è postu a ncuna vanda mu m'assiettu
pe mu mi vivu ncunu biccherinu
ca stamatina catti de lu liettu (Entra il compare Martino con la moglie)
e pe mu sanu vuogghiu de ssu vinu.
 
164) 12 Na seggia menza rutta gghà si trova
e vi potiti certu accomodara;
nta sta taverna sulu non c’è nova
de chigghu amicu vuostru de cumpara. (entra cumpara Vitu)
 
165) 19 Salutu a la cummara Donna Betta
assema a lu cumpara mio Martinu
sperandu de trovara mu s'assetta
chistu cristianu propi ccà vicinu.
166) 20 Pe mmia ti pua sedira puru ccana
pecchi non su’ gelusa cuomu cridi
a chista seggia duva nc’è la lana
chi la cumbogghia e mancu tu la vidi.
 
167) 19 a 20 Chissu è nu postu certu riservatu
pe bui surtantu, Donna Betta cara,
c’apparteniti sempra a chigghu statu
cuomu appartena puru lu cumpara.
 
168) 18 a 19 Mbicinati cchiu ccà, cumpara Vitu,
mu t'offru, mò, na bona chiccherata
de chistu vinu chi non està acitu
e mu facimu na chiecchjarijata.
 
169) 18 a 12 Porta nu fiascu e sulu dui bicchieri,
nu libru de quaranta e ncun'alivu
pe mu facimu propi lu mistieri
e . . . . no fa nenta si ancora ti nda divu!
 
170) 12 Ti siervu, mio Martinu, e t’accuntientu
portanduti lu miegghiu de li ruosi (Porta il tutto)
e scusa, si a li vuoti, io non sientu
ca tu meritarissi tanti cuosi.....
 
171) 19 a 18 Cumpara mio carissimu Martinu
pe tantu fatigara simu rutti,
la eurpa non è tantu de ssu vinu
ma certamenta de st’amica vutti.
 
172) 18 a 19 Na vota avìa li circhj chissà vutti
e mò, a na vota, lestu, la sdogaru;
nda vipparu de vinu quasi tutti
e tutta l’attr’arrobba si portaru.
 
173) 18 a 19 Mi maravigghiu cuomu mai ssi cani
no n'addentaru, cumpara mio Martinu...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173) 18 a 9 no vidi ca de nui stanu luntani
e stanu cu Patatu, gghà vicinui ? ...
 
174) 14 ai due Io sugnu nu guardianu e sientu tuttu
ca tiegnu chisti ricchj pe mu sìentu;
pe’ cchissu su’ nu Braccu e cu nu mbuttu
a morta a tutti dui io vi mientu!
 
175) 15 ai due Io sugnu nu Mastinu, tantu malu,
pecchi accussi mi vozzaru I’aggienti
no nd’hava, nta stu mundu, n'attru gualu
cchiù forta e malandrinu cu sti dienti!
 
176) 13 Vi dissi mu staciti nta la cuccia
e no pe mu nzurtati lu cumpara
fin tantu chi nda pruovu ncuna vuccia
de chissu vinu chi mi fa campara.
 
177) 13 Dassatimi finirà sti pietanzi
chi tutti li sciancati mai mangiaru
ad igghj nci arrobbai ssi sustanzi
in modu pe mu puozzu stara paru!
 
178) 12 a 13 Vi serva ncuna cosa, Don Patatu?
. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
178) 13 a 12 grazzi lu stessu, caru Tutubiscu . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
178) 12 a 13 mi parsa ca m'avivuvu chiamatu
pe mu vi puortu attru vinu friscu.
 
179) 18 a 19 Mugghierma vena ccà mu mi controlla
si bivu e mi la spassu cu ssu fiascu:
de ccà non si nda vaja e non mi molla
sì vida ca ncun’attra cosa mprascu.
 
180) 19 a 18 Ma chi pua fara, caru mio Martinu,
su' tutti de nu modu li mugghi eri:
vivimuni ncun’attru biccherinu
ca pua facimu lestu li piaceri!
 
181) 20 a 12 Na nticchia, mi cuntientu, mu nda pruovu
de chissu duci mela de sta tana
pecchi lu sacciu ch’està vinu nuovu
e lestu chista vita mi risana.
 
182) 12 a 20 Mi para ca perdistuvu li staffi
veniendu nta stu postu stamatina:
cu chìstu vinu néscianu li baffi
carissima cummara mia, Bettina!
 
183) 13 a 12 No mbuogghiu disturbatu, Tutubiscu,
de tutti ssi cristiani ccà venuti
ma vuogghju mu mi puorti vinu friscu
mu brindu, a tutti quanti, a la saluti!
 
184) 12 a 13 Mi pigghju chistu fiascu e vi lu cangiu
e l’inchju lestu, lestu a lu vuttacchiu
(stu fiascu cu chist’attru nci lu cangiu)
. . . . e supra a chìstu bancu vi lu mpacchiu!
 
185) 13 a 12 Sii n'uomu chi canusci li clienti
ed è pecchissu chi viegnu sempra ccana;
no dubitara, puru l’attri gienti
canuscianu stu postu e chista tana.
 
186) 13 Doppu scupata tutta ssa sustanza
e chi mi vippi tuttu chissu vinu
mi vinna nu doluri nta la panza
chi mi lu sientu sempra de continu.
 
187) 12 Non vi pigghjati tanta, tanta pena
ca fu pe lu mangiara sapuritu:
facitivi dui passi ammalappena
ca sùbitu vi carma lu pruritu.
 
188) 13 Lu sientu, nta stu chjppu, lu doluri
sentiendulu de cchiuna, ancora forta:
chiamatimi mò lestu lu dotturi
ca para ca mi portanu a la morta!
 
189) 13 a 14 Va lestu pe mu chiami, caru Braccu,
l’eccelsu mio dotturi Pignataru
ca tiegnu lu doluri nta stu saccu
chi sembra ca non truovu cchiù riparo.
 
190) 14 a 13 No nci penzati, vaju a na volata
e vi lu puortu mu vi pò guarirà
de chissu mala de la tavulata
chi prima mi facistuvu vidira.
 
191 15 a 13 Pacienza aviti certu de tenira
e tutti li sospiri tratteniti
ca para ca lu sientu già venira
mu acconza chistu mala chi teniti.
 
192) 16 Io su' lu crastaturi de li gienti
e viegnu pe mu sarvu li clienti,
l'operazioni fazzu nta nu nenta
cacciandu li doluri de la menta!