Farsa - La Vutti Sdogata (3)

Nella Ricorrenza del Carnevale
Don Mario Frijia
Ha l’onore di presentare
“Il suo Gruppo Teatrale”
Nella Farsa
Comico - Satirico – Culturale
LA VUTTI SDOGATA
Gli avventurieri della risata
Vi attendono per:
Domenica 1° Marzo ore 16.00
Lunedì 2° Marzo ore 18.30
Martedì 3° Marzo ore 18.30
Presso il Cinema Diana
Di CURINGA
Prezzo di Ingresso:
Posto Unico Lire 2000
Ridotto Lire 1500
N.B. Ogni riferimento a Persona e cose è Puramente Casuale.
 
La Vutti Sdogata
Opera in 3 Atti
Personaggi:
ATTO I
1) CRISTARUSSA  DESANDO N.
2) ANTONELLU  MAZZOTTA FR.
3) CANTARELLI    FRIJIA G.
4) DON TAVULATU RONDINELLI
5) DON FRACASSU  FRIJIA S.
6) DON CRUMIRU   DEPIA ANT.
7) PANZATOSTA     GULLO G.
8) VARVUTU        DEVITO VIN.
9) LUPPINU     GUGLIOTTA S.
10) SCORCIULATU CALVIERI G.
11) LENZANOVA   ZAROLA G.
12) BIVIERI         LOBERTO T.
13) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
14) MACCHIAVELLI GUGLIOTTA
ATTO II
1) CRISTARUSSA DESANDO NIC
2) CANTARELLI   FRIJIA GIUS.
3) DON FRACASSU FRIJIA SAL.
4) LUPPINU  GUGLIOTTA SEB.
5) SCORCIULATU CALVIERI G.
6) DONNU PIZZU DENISI GIUS.
7) DON PATATU  TROVATO ANT.
8) BIVIERI      LOBERTO TOM.
9) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
10) ZENZISI  DE PIA ANTONIO
11) PROVULONI RONDINELLI F.
12) PLATANIA ZAROLA GIUS.
13) DON CICCILLU MAZZOTTA F.
14) TAVERNARU  DEVITO VIN.
ATTO III
1) CRISTARUSSA         DESANDO N.
2) SCORCIULATU         CALVIERI G. 
3) LUPPINU                GUGLIOTTA S.
4) DONNU PIZZU         DENISI G.
5) DON PATATU           TROVATO A.
6) ZENZISI                 DE PIA A.
7) PETTINARU             ZAROLA G.
8) CARCARAZZA         RONDINELLI F.
9) CULURATU              TROVATO U.
10) DON CICCILLU       MAZZOTTA F.
11) GATTUPARDU        GULLO G.
12) VAVALUCI             GUGLIOTTA A.
13) CALIMIERI            FRIJIA S.
14) VRICCIOLINU        DEVITO V.
15) PRURICARU          FRIJIA G.
16) ON. PORCELLI       LOBERTO T.
17) DON CRODINU      LOBERTO T.
18) DONNA AMANDA   FRIJIA S.
19) LU MPRESARIU     ?
20) DONNA RANA        DEVITO G.
 
 
LA VUTTI SDOGATA (Terza Parte)
 
92) 3 a 9 Si chigghu strunzu non pagau sta tassa
su' rovinatu e non da truovu scampu;
cu’ sapa quantu tiempu ha pe mu passa
pecchi pagara no la puozzu a lampu!
 
93) 10 a 9 Appena ncunu vena scuverutu
ca non pagau li giusti sua diritti,
ti guarda tuttu quantu nzalinutu
pecchi si penza ca ti nd’approfitti»
 
94) 10 a 3 Li cuosi veri vanu sempra a galla
e no nc'è bierzu pe mu ti l'ammucci;
mi duna l'impressioni ch’è na palla
e senza, propi mò, mu ti scorrucci.
 
95) 3 a 10 Vui attri aviti sempra la ragiuni
ca siti li potienti, ntesta a tutti,
de sordi siti sempra già dijuni
e m'haju a cunzulara cu sta vutti.
 
96) 3 ai due: Fatigu nta stu luocu pe campara
e ncunu piezzu lu vorìenu tutti; (Riempie 2 bicchieri)
dassatimi mu puozzu lavurara
accantu a ssa sustanza, chi è la vuttil
 
97) 3 ai due: No mbuogghiu mu divientu milionaru
pecchi no ssu tagghiatu a lu mistieri,
na vota era certu nu porcaru
e mò mi fici lestu tavernieri.
 
98) 10 a 3 Perdivi la pacienza pe mu aspiettu
a chigghu ndottrinatu tua figghiuolu,
stu vinu nta lu stomacu mi jettu
a la saluti, sempra, d'o triciuolu!
 
99) 9 a 3 Ti mieriti, devieru, Yiscottinu
nu brindisi chi nescia de stu cora;
a la saluti vivu chissu vinu
chi tutta chissà trippa mi ristora!
 
100) 9 Mi para de sentirà de Iuntanu
ncunu chi canta assema a na catarra
e lu sientu venira chiama, chiami
a sta taverna e non a chigghu barra.
 
101) 3 Cu sa no m'esta allora lu figghiuolu
chi va girandu cuomu tracandali . . .
va bena ch’ è nu piezzu de triciuolu
e non d’ha nugghu comu igghu guali.
 
102) 3 Si sta dormiendu, cuomu fa mu vena
nta chistu postu duva si lavura?!
a chigghu caru certu no cumbena
pecchi accussì lu vozza la natura.
 
103) 3 Pò darsi ca li ricchi mi sonaru
e sulu io sentivi la sonata
ma no nc'è dubbiu, è certu chigghu caru
chi chista vita mi la ficia ngrata.
 
104) 9 Sentivi puru io nu toccu duci
de ncuna vanda chi non sacciu dira
e na canzuni, fatta ad arta vuci,
chi tantu mi sentìa de cchiù godira.
 
105) 10 A 9 Pe mu difiendi sempra a Viscottinu
mi vena de pensara ca sii amicu,
io criju ch’igghu facia lu cretinu
pecchi de chissi tassi è nu nimieu.
 
106) 3 Si jivi prima pe mu lu risbigghiu
non sacciu cuomu mai non vinna ancora,
mi facia disperara chissà figghiu
ca sulu chissu tiegnu.... nta lu cora.
 
107) 11 Lu mio salutu vuogghiu darà a tutti,
a pàtrima pe primu e a li clienti (In questo mentre arriva il figlio con la chitarra)
e pua a chista nobili de vutti
chi està lu ristoru de l'aggienti.
 
108) 11 Vi cantu la canzuni de lu vinu
u chistu mio strumentu ntartaratu
mu stacia cchiù cuntientu Viscottinu,
chissu mìo patra, tantu sportunatu!
 
109) 11 Cantu pe tutti, chissà mia canzuni,
particularu pe l’amata vutti
chi duna cuntentizza a li perzuni
e non importa si su' belli o brutti.
 
110) 3 A qu’è chi aspietti mu la canti allora
chista canzuni, caru Pistaracchiu?
Cantala lestu e cantala cu cora
e viva a la saluti d’o vuttacchiu!
 
111) 11 Pe tantu ch'està russu e granatinu
a na tirata, lestu, mi l'agghiuttu
ca sacciu ch’ è na purvuli de vinu
e certu no mi vena lu sagghiuttu.
 
112) 11 Ma comu va chi propi starnatina
ti nzapurai cchiù de l’attri vuoti?,
non criju ca a la testa pua mi mina
e fa girara chigghì certi ruoti!...
 
113) 3 Mio duci Pistaracchiu, figghiu caru,
no mbuozzi mai lu mala de l’aggienti
pecchi è nu vinu tantu, tantu raru
chi vaja nta la trippa e. ...sai chi mienti!
 
114) 3 De tia mi meravigghiu, Pistaracchiu,
chi sini a canuscenza de li curi
chi pigghiu, no mu fazzu ncunu mpacchiu
e speciarmenta puru li misturi.
115) 11 Si chistu fissa si sbagghiau mu parrà
ti cerca tutti quanti li perduni
e, lestu, cu sta specia de catarra,
ti sona chiggh’amabili canzuni,
 
“CANZUNI DE LU VINU”
(Figlio)
1) Lu vinu de sta tana
 
A tutti hfa sonara;
non esta cosa strana
si pua mi hfa campara.
(Viscottinu)
2) Nta chissà vinu buonu
 
Misturi no nda hfici
Perciò li gienti vuonu
Ssu vinu de “Salici”.
(Coro)
3) Sculandumi lu vinu
 
Cu tutti chisti inchjuti
Brindami a Viscottinu,
viviendu a la saluti.
E’ sempra nu tamarru
De chiddu cu la scorza
Ma passa lu catarru
Si nda vivimu a forza.
(figlio)
4) Ringraziu a tutti quanti
 
Speciali a sti hforisi
Chi dùnanu li vanti
E caccianu li spisi.
(Viscottinu)
5) Stu vinu allonga l’anni
 
E hfacia ristorara;
vi passanu l’affanni
nta chista vita amara.
(Coro)
6) Vivimu ssa sustanza
 
Chi nc’è nta stu bicchieri
Mu s’inchja chista panza
Pe no’ mu è com’era.
Izzatili mo’ tutti
Sti calici splendienti
Brindamu a chissa vutti
E puru all’attri gienti.
116) 10 Mò chi cantasti chissà tua canzuni
mi sientu tuttu quantu rallegratu:
pe ricompensa nenta ha’ mu ni duni
e puru l'attru affari è già assodatu.
 
117) 9 Vidisti, Viscottinu, la bravura
de stu collega chi mi sta bicinu...
dinari cchiù no mbò fin tantu dura
nta chissà vutti lu pregiatu vinu!
 
118) 3 a 11 A pàttrita sarvasti de li spisi
cu sta catarra e chissu duci ntinnu,
pecchi stacìa cadiendu nta la crisi (Abbracciando il figlio)
e n’ttru puocu havìa pe mu mi spinnu.
 
119) 3 a 11 Ti mieriti de spini cuverutu
de chigghi certamenta de ruviettu,
pecchi tu sulu fusti lu cchiù astutu
mu truovi lu riparu e lu riciettu.
 
120) 3 a 11 Vasati ti nda dugnu cu’ sa quanti
e tuttu chìgghu ch’haju nta stu cora,
speciali mò chi puozzu jira avanti
e mai, com'era prima, a la malora.
 
121) 11 a 3 Cu sti paluori, chini de durcizza,
mi staju commoviendu, patra caru;
vivimu de ssu vinu ncuna stizza
mu ni scordamu lu ricuordu amaru.
 
122) 3 a 11 Inchianci lu bicchieri a chissi dui
e duna de vivira a li garzuni
mu simu cchiù cuntienti puru nui
e mu potimi inchìra lu tripponi.
 
123) 11 Vivitivì ssu mela profumatu,
nesciutu friscu, friscu de ssa vutti (Mescendo del vino a tutti)
e, doppu chi l'aviti tracannatu,
nu brindisi vi fazzu, propi, a tutti.
 
124) 6 a 11 No nc’è bisuognu pe mu ti trapazzi
e mu ni sputti cu lu tua ragghiara;
è miegghiu mu mi puorti dui o tri tazzi
ca non mi serva stu chiecchiarijara.
 
125) 11 a 6 Cu tutti sti bicchera chi hai vivutu
capisciu ca tu parri a fantasìa,
pe’ chissu già ti viju quasi jutu
assema a chista cara cumpagnìa.
 
126) 7 a 11 Mi duna l'impressioni ca stu vinu
si ficia fezza e vaja già a lu spuntu;
no penzara ca sugnu nu cretinu
chi non sa farà subìtu lu cuntu!
 
127) 8 a 7 Ma chi m'ammacchi? Tu ti mbriacasti
e vai nzurtandu pura a Pistaracchiu?!
No vidi ca tu sulu ti sculasti
tuttu lu vinu de chigghu vuttacchiu!?
 
128) 9 ai 3 Quétativi nu puocu, pe favuri,
ca vinna mpini l'ura mu la tagghiu
la parrasìa de sti zzappaturi
chi ténanu pe certu sulu ragghiu.
 
129) 9 a 3 Non ti dannara, caru Viscottinu,
ca mientu a postu tutti li tua guai
non sulu pe li tassi de lu vinu
ma pura chigghi de chist’perai.
 
130) 3 a 11 Cu ssa canzuni chi cantasti a rima
sarvasti a chist’amaru patra tua;
perciò t'abbrazzu mona cchiù de prima (Abbracciando, di nuovo il figlio)
e non mi dira, dunca, ca no mbua!
 
131) 3 a 11 Ma strìngiati de cchiù, cchiu forta a mmia
mu sientu chigghu bàttitu d'amuri
de chistu cora, chinu d'allegrìa,
mò chi no sunu cchiù li tiempi scuri.
 
132) 11 a 3 Puru si sugnu l'unicu tuo figghiu
no t'abbandugnu e cchiù ti tiegnu strittu
pecchi fu chissu sulu lu cunsigghiu
mu ni stipamu tuttu lu dirittu!
 
P A R T E 2^
133) 12 E’ quasi menzijuornu e ccà non vena
mancu nu cana de ssi strati, strati;
non è ca pua mi pigghiu tanta pena
ma pienzu a chigghi sordi già cacciati,
 
134) 12 Chista taverna tutta la pagai
cu sordi chi li gienti mi mprestaru
e quantu no mu caju nta li guai
mi serva, pe mu ncassu, lu dinaru,
 
135) 12 Su' chìnu de cambiali, ma su’ riccu.
de tutti li sustanzi salutari,
pe chissu io mi sientu sempra sciccu
e no fa nenta si no nc'è dinari.
 
136) 12 De Viscottinu m'accattai sta tana
e de la stacca de la sua mugghiera
ch'era na donna tantu, tantu strana
chi simigghiava propi a na lumera»
 
137) 12 O pe contanti oppuru cu cambiali
chista taverna sempra m’appartena,
nc’è arrobba d’ogni tipu, cchiù speciali,
chi subìtu la vindu a qu'è chi bena.
 
138) 12 Stu virni mi lu ncugnu a na tirata (Riempiendo un bicchiere)
mu mi sullazzu e pua mu mi ricrija
la vita e chista panza già assitata
conzandumi potiendu a lu meriju.
 
139) 12 Oh, chi bellezza, quant'è sapuritu (Dopo aver bevuto ...)
stu vinu chi la vita allonga l'annu,
n’attru bicchieri lestu mi lu mbitu
ca mai mi ficia ancora ncunu dannu.
 
140) 12 Nu brindisi si merita ssa vutti
pecchi mi duna pana e mi sustena (Riempie un altro bicchiere)
e stu bicchieri mentra ti l'agghiutti
ti fa venira ancora cchiù la lena.
 
141) 12 De chistu vinu certu non mi privu
e mi lu trincu propi a li sdirrutti
e a la saluti, certu, mi lu vivu
de sta mbecchiurrinata e amata vutti.
 
142) 12 Ha de accattare sta penicillina
CU’ vò mu stacia buonu de saluti
viviendu de la sira a la matina,
a tutti l’uri e a tutti li minuti.
 
143) 13 Bongiornu Tutubiscu, mio d'amuri! ... (Mentre dal di fuori si odono i latrati dei cani, uomu, senz'attru, diegnu de rispiettu; entrano e Don Patatu e 2 cani)
cu’ sa’ chi diciarienu chisti muri
chi sunu, pe nui sulu, lu riciettu . . .
 
144) 12 Ma ... cuomu va chi puru cu ssi cani
trasistuvu nta chista mia locanda?
Chissi su' gienti tantu, tantu strani
chi no li vitti mai a n'attra vanda.
 
145) 13 Ma no li vidi! su' li mia guardiani,
li celibri mia randi protetturi
chi no fa nenta si già sunu anziani
ma sunu, de stu fissa, difensuri.
 
146) 12 Cca mai trasiru specia de perzuni
cu quattru zampi e puru cu la cuda;
pe chissu apparteniti a li patruni
de certi sieggi, fatti cu la vuda.
 
147) 13 Ma dassa stara certi fissazioni
ca su’ abbattutu e sugnu tantu stancu;
puru l’aggienti, cu tutti l'intenzioni
mi fìciaru sagghjra 'u ciucciu jancu . . .
 
148) 12 Seditivi, mio cara Don Patata
a chistu bancu, propi ccà vicinu
mu vi viviti, tuttu de nu hjatu,
na vuccia de st'ambratu e duci vinu.
 
149) 12 Scusati si fui prima stravaganti
e non usai tutti li riguardi;
vi siervu de mò mpua cu li guanti
e cchiù speciali a chisti gattopardi.