Farsa - La Vutti Sdogata (2)

Nella Ricorrenza del Carnevale
Don Mario Frijia
Ha l’onore di presentare
“Il suo Gruppo Teatrale”
Nella Farsa
Comico - Satirico – Culturale
LA VUTTI SDOGATA
Gli avventurieri della risata
Vi attendono per:
Domenica 1° Marzo ore 16.00
Lunedì 2° Marzo ore 18.30
Martedì 3° Marzo ore 18.30
Presso il Cinema Diana
Di CURINGA
Prezzo di Ingresso:
Posto Unico Lire 2000
Ridotto Lire 1500
N.B. Ogni riferimento a Persona e cose è Puramente Casuale.
 
La Vutti Sdogata
Opera in 3 Atti
Personaggi:
ATTO I
1) CRISTARUSSA  DESANDO N.
2) ANTONELLU  MAZZOTTA FR.
3) CANTARELLI    FRIJIA G.
4) DON TAVULATU RONDINELLI
5) DON FRACASSU  FRIJIA S.
6) DON CRUMIRU   DEPIA ANT.
7) PANZATOSTA     GULLO G.
8) VARVUTU        DEVITO VIN.
9) LUPPINU     GUGLIOTTA S.
10) SCORCIULATU CALVIERI G.
11) LENZANOVA   ZAROLA G.
12) BIVIERI         LOBERTO T.
13) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
14) MACCHIAVELLI GUGLIOTTA
ATTO II
1) CRISTARUSSA DESANDO NIC
2) CANTARELLI   FRIJIA GIUS.
3) DON FRACASSU FRIJIA SAL.
4) LUPPINU  GUGLIOTTA SEB.
5) SCORCIULATU CALVIERI G.
6) DONNU PIZZU DENISI GIUS.
7) DON PATATU  TROVATO ANT.
8) BIVIERI      LOBERTO TOM.
9) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
10) ZENZISI  DE PIA ANTONIO
11) PROVULONI RONDINELLI F.
12) PLATANIA ZAROLA GIUS.
13) DON CICCILLU MAZZOTTA F.
14) TAVERNARU  DEVITO VIN.
ATTO III
1) CRISTARUSSA         DESANDO N.
2) SCORCIULATU         CALVIERI G.. 
3) LUPPINU                GUGLIOTTA S.
4) DONNU PIZZU         DENISI G.
5) DON PATATU           TROVATO A.
6) ZENZISI                 DE PIA A.
7) PETTINARU             ZAROLA G.
8) CARCARAZZA         RONDINELLI F.
9) CULURATU              TROVATO U.
10) DON CICCILLU       MAZZOTTA F.
11) GATTUPARDU        GULLO G.
12) VAVALUCI             GUGLIOTTA A.
13) CALIMIERI            FRIJIA S.
14) VRICCIOLINU        DEVITO V.
15) PRURICARU          FRIJIA G.
16) ON. PORCELLI       LOBERTO T.
17) DON CRODINU      LOBERTO T.
18) DONNA AMANDA   FRIJIA S.
19) LU MPRESARIU     ?
20) DONNA RANA        DEVITO G.
 
LA VUTTI SDOGATA (Seconda parte)
 
47) 3 Non è ca ncunu vena cu dinari
mu accatta chistu barzamu de mundu;
cca vénanu, a cridenza,li cumpari
ca sanu a Viscettinu quant'è bundu.
 
48) 3 L'inchivi ssu varrili e Ievatilu
pe mu cuntienti tutti li tua amici,
aspetta ca ccà supra ti lu nzilu,
nta chista carriola, Papanici!
 
49) 5 T'abbastanu sti sordi, Viscottinu
pe mu ti paghi tutta ssa sustanza?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49) 3 m'abbastanu e nda resta ancora vinu (Esce)
nta chista vutti, propi pe la panza.
 
50) 6 Trasivi nta sta tana, Viscottinu,
pe mu mi paghi tutti li jornati (Bussano ed entrano 3 contadini)
chi lavurai juorni de quintinu
cu chista zzappa, nta li dericati.
 
51) 7 Cu chista sponzalora, nzurfarai
la vigna, chist'astati, pe nu misi;
la paga vuonu mò chist'sperai
ca s'hanu de pagara tanti spisi.
 
52) 8 Cu chista pompa, tutta fu arramata
la vigna chi lu vinu è nta assa vutti,
ma vinna puru sparti la vernata
e sordi non da vittimu nui tutti.
 
53) 3 Si bénanu, a cridenza tutti quanti
e vinu nd'haju puocu io vindutu,
non puazzu jastimara certi santi
ca sugnu religiosu, in assolutu.
 
54) Sapiemu ch’ieri malu pagaturi
no de ssu medu tantu, tantu ngratu;
pe chissu a li forisi tu l'appuri,
ma la tasta nen t'hanu cotulatu.
 
55) 6 Cu chista zzappa lestu ti la tagghiu
E ni vivimu tuttu chistu vinu:
De sta manera termina lu ragghiu;
porca miseria, piezzu de cretinu!
56) 7 Cu chista zappa lavoru nta sti chiani
Mu mi guadagnu certu la pagnotta
Va bene ca nui simu foritani
ma sì non paghi, abbuschi ncuna botta!
 
57) 8 Io vuogghiu mu mi paghi, amicu caru,
lu virdirami, armenu, c'accattai
e non m’imparta si tu sii suraru
ca cacci chista tasca da li guai.
 
58) 7 a 8 Chi vai diciandu, piezzu de strozzinu?
Velimu li dinari a pronta cassa
e no mu penza, certu, Viscottinu
ca chiggha panza sua diventa grassa. . .
 
59) 8 a 7 Pe sbagghiu fu chi dissi ssi paluori
e scusa si mi jivi puru cuntra,
ogn'annu ficia sempra chissi stuori
ed havarìa la morta pe mu ncuntral
 
60) 3 Vorìa mu sacciu quandu la spicciati
sta beneditta e longa litanìa;
vi pagu n’attru juornu e, mò, quetati
ca su mialstu da la, sumerìa .
 
61) 6 Chi mi nda mporta si tu sii malatu
oppuru ti prepari pe morirà
io sacciu ca mò, mò, vuogghiu pagatu
pecchi non tiegnu mancu menza lira.
 
62) 3 Ma vi lu dissi, cari mia forisi,
ncun'attru juornu pagu certu a tutti;
è inutili ca stati fiermi « tisi
ca' a tutti tri v'azziccu nta la vutti!
 
63) 8 Chissu è n'abusu, bellu pe davieru,
pe mu ti pigghì tanta cumpìdenza:
voddira ca mi resta lu penzieru
mu viegnu e mu mi fai la cridanza.
 
64) 3 Cu’ vò lu vinu, m'hava de pagara
pe no mu acchiappu lastu la fallenza,
io vi lu dissi e, fativi pregara,
non puozzu fara a nugghu cchiù cridenza!
 
65) 9 Porgiendu lu salutu matutinu (Entrano, bussano alla porta Donnu Pugghu e Donnu Cagghu)
a chisti tri forisi cca venuti
nci offru ncuna vuccia de ssu vinu
ca viju ca su' ancora allividuti.
 
66) 9 Ti sbrighi, Viscottinu, mu nci puorti
na cùccuma de chissu vinu buonu. . . .
no vidi ca de siti sunu muorti
ed attru criju pienzu ca no mbuonu.
 
67) Li siervu, nta nu nenta, Donnu Pugghu
si lu sapissi puru mbilenatu;
de chissu vinu, certu, no nd'ha nugghu,
accussi russu o tantu mbarzamatu
 
68) Da stu vuttacchiu, tuttu scarcassatu, (Dopo, porgendo il vino....)
nescìu stu mela pe sti tri cumpari
ma...no penzàti ch’esta vattijatu
ca nda spendivi tanti de dinari!
 
69) 8 Sunu mininzuogni Donnu Pugghu caru,
non è cristianu de la larghesìa!:
è sùlamenta n'uomu assai suraru
chi vò lu mala de sta cumpagnìa.
 
70) 6 Zzappai la vigna, tutta chiss’ estati
e nugghu sordu puotti mai vidira;
nci li cercai doppu sia misati
e dissa ca non hava mancu lira,
 
71) 7 Vui, certu, cumprenditi li esigenzi
Ch’avimu sp«eciarmenta l’operai;
non sacciu cuomu sunu li cuscienzi
de cu’ non penza a qu’esta nta li guai.
 
72) 9 ai 3 Pigghiandu la difesa de vui tutti
faciti pe mu parrà a chistu chiuppu
ca si li panni l'hava luordi e brutti
cu chista gorgia, lestu mi Iu spruppu.
 
73) 9 a 3 Pecchi non bua mu paghi sti cristiani
chi tutta chiss 'astati lavuraru?,
no cridarà ca sunu certi cani,
ma su' perzuni e vuonu lu dinaru.
 
) 9 a 3 Apposta tu non paghi mancu tassi
E no nci duni l'attri contributi,
pecchi ogni juornu ccana ti la spassi
cu fiaschi, damigiani e puru mbuti.
 
75) 9 a 3 L'assegni no li paghi de cinc’anni
e mancu chigghi pe la malatia;
chist'operai pigghianu malanni
e tu li sputti cu la surerìa.
 
76) 3 a 9 La vucca non l’allargu e staju cittu
si paghi, nta nu creddu, sti tamarri
ca fatigaru ed hanu lu dirittu,
sinnò cu chissi, certu, tu la sgarri.
 
77) 3 a 9 Ma nci lu dissi ch'oja è na jornata
c'arie nenta fici pe li spisi;
si non si fina chista vutti amata
non puozzu ca pagara n'attru misi»
 
78) 10 a 9 Chi ssu ssi porcherii chi fami chissi
vicinu a chiggha vutti già sdogata?,
no criju ca ni pigghianu pe ffissi
nta sta taverna, tutta mpantanata?!
 
79) 9 a 10 Caru Donnu Cagghu, cerca mu ti carmi
e fa' si hai de farà lu mistieri;
no nc'è bisuognu tantu mu t'allarmi
ca si t'arrabbi t'offru nu bicchieri.
 
80) 10 a 9 Nta chistu libru, ch'està de l'affanni (Apre il libro- dei verbali)
nci su' mpingiuti cuesi asssai speciali
e, Viscottinu, sapa de t’ antanni
ca vinna l’ura de lu sua, verbali.
 
81) 10 a 3 Non dicu fissarli, io parru chiaru
e vuogghiu pe mu fazsu chi è de giustu;
duv'esta la licenza chi ti n'aru?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81) 3 a 10 la misi tutta ccà ...quand'era giustu! (fa segno e mostra.,..)
 
82) 10 a 3 Ti parru, pe davieru, Viscottinu
e no chiecchiarijara cu sti cussi,
tu sini nteligenta e no’ cretinu
e non , penzara ca la vita è ruosi.
 
83) 3 a 10 Nta sta putihfa è tuttu cunsantitu:
mu vivi, pe mu ridi e pemu sciali
e apposta, a tutti dui, mò v'imbitu
mu v'azziccati lestu a stu cannali.
 
84) 10 a 3 Capiecìu ca l'hai tantu, tantu randa
ssu cora pe nui gìenti ccà venuti
non vitti nta lu mundu e a n'attra vanda
perzuni guali tua e tantu astuti.
 
85) 10 a 3 Tornarnu, a lu diacurzu, Viscottinu
E fa' pe mu la viju sta licenza!
no fara, cuomu prima, lu cretinu
ca cchiù non puezzu farà penitenza.
 
86) 3 a 10 Havida duva fu chi la nciupau
lu vacabundu e sbinturatu figghiu
e forzi no mu certu la sciancau:
ma.. .aspettati.. .vaju e lu riisbigghiu! (Facendo finta di rovistare lo chiama e torna rapidamante)
 
87) 10 a 3 Si sta licenza no la fai vidira
ti mandu a li lavuri cchiù forzati
nta na muntagna, nudu, pe godira
cu pana ed acqua e sardi già salati»
 
88) 3 a 10 Non mi criditi, sugnu desulatu
pe chigghu fimminaru de lu figgliiu;
avissa pe mu l'haju già ammazzatu
e tanti m'hanu datu stu cunsigghiu.
 
89) 3 a 10 Dinari si nda fruscia a cchiù non puozzu
e spieru ca no furu chistì ccana:
s'accussì fussa.....pigghiu e pua lu struozzu!....
a chissu veru figghiu de sta tana!
 
90) 3 a 10 La mamma nci li fa passara tutti
e facia lu gàgà nta lu paisi;
lu patra cu sti scarpi quasi rutti
non hava, mancu ncuogghu, li cammisi.
 
91) 9 a 3 Non hai mu ti dispieri tantu, tantu
ca tuttu va a finirà ca s'aggiusta,
de na bon’ura sientu chissu chiantu
ma lu sapimu ca la vita custa.