Farsa: La Vutti Sdogata (1)

Nella Ricorrenza del Carnevale
Don Mario Frijia
Ha l’onore di presentare
“Il suo Gruppo Teatrale”
Nella Farsa
Comico - Satirico – Culturale
LA VUTTI SDOGATA
Gli avventurieri della risata
Vi attendono per:
Domenica 1° Marzo ore 16.00
Lunedì 2° Marzo ore 18.30
Martedì 3° Marzo ore 18.30
Presso il Cinema Diana
Di CURINGA
Prezzo di Ingresso:
Posto Unico Lire 2000
Ridotto Lire 1500
N.B. Ogni riferimento a Persona e cose è Puramente Casuale.
 
La Vutti Sdogata
Opera in 3 Atti
Personaggi:
ATTO I
1) CRISTARUSSA  DESANDO N.
2) ANTONELLU  MAZZOTTA FR.
3) CANTARELLI    FRIJIA G.
4) DON TAVULATU RONDINELLI
5) DON FRACASSU  FRIJIA S.
6) DON CRUMIRU   DEPIA ANT.
7) PANZATOSTA     GULLO G.
8) VARVUTU        DEVITO VIN.
9) LUPPINU     GUGLIOTTA S.
10) SCORCIULATU CALVIERI G.
11) LENZANOVA   ZAROLA G.
12) BIVIERI         LOBERTO T.
13) CUPUGGHJUNI TROVATOU.
14) MACCHIAVELLI GUGLIOTTA
ATTO II
1) CRISTARUSSA DESANDO NIC
2) CANTARELLI   FRIJIA GIUS.
3) DON FRACASSU FRIJIA SAL.
4) LUPPINU  GUGLIOTTA SEB.
5) SCORCIULATU CALVIERI G.
6) DONNU PIZZU DENISI GIUS.
7) DON PATATU  TROVATO ANT.
8) BIVIERI      LOBERTO TOM.
9) CUPUGGHJUNI TROVATO U.
10) ZENZISI  DE PIA ANTONIO
11) PROVULONI RONDINELLI F.
12) PLATANIA ZAROLA GIUS.
13) DON CICCILLU MAZZOTTA F.
14) TAVERNARU  DEVITO VIN.
ATTO III
1) CRISTARUSSA         DESANDO N.
2) SCORCIULATU         CALVIERI G. 
3) LUPPINU                GUGLIOTTA S.
4) DONNU PIZZU         DENISI G.
5) DON PATATU           TROVATO A.
6) ZENZISI                 DE PIA A.
7) PETTINARU             ZAROLA G.
8) CARCARAZZA         RONDINELLI FR.
9) CULURATU              TROVATO UGO
10) DON CICCILLU       MAZZOTTA FR.
11) GATTUPARDU        GULLO G.
12) VAVALUCI             GUGLIOTTA A.
13) CALIMIERI            FRIJIA S.
14) VRICCIOLINU        DEVITO V.
15) PRURICARU          FRIJIA G.
16) ON. PORCELLI       LOBERTO T.
17) DON CRODINU      LOBERTO T.
18) DONNA AMANDA   FRIJIA S.
19) LU MPRESARIU     ?
20) DONNA RANA        DEVITO G
 

 
LA VUTTI SDOGATA
 
1) Amici d'ogni ruga e de casata,
venuti a stu teatru pe godira
porgiendu lu salutu, tantu amatu
prisientu li mia attori, chista sira.
 
2) 1 Su gienti chi vui t'utti canusciti
nta stu paisi nobili a distintu:
ad unu, ad unu certu li viditi
puru si nd'hava ncunu ch'està tintu.
 
3) 1 Ii'annu passatu ficiaru successi
chi ricogghìru tanti battimani:
si li guardati, certu, non su fessi
ca sunu tutti quanti paisani.
 
4) 1 La farza chi vi vuogghiu prisentara
la fici nta dui semplici sirati,
mu vi potiti tantu ricrijara
e de ridira certu mu crepati.
 
5) 1 V'arraccumandu, non faciti casu
de chigghu chi si dicia nta "li stritti";
vi dicu, apertanenta, ch'aju nasu
e non offendu a nugghu cu sti scritti.
 
6) 1 Ebba ragiuni qu'è chi fu chi dissa
ca a Curnga tutti quanti sunu ciuoti:
m'abbasta mu dicìti ca sù fissa
e vi lu dissi tanti e tanti vuoti.
 
7) 1 Li ricchi , certu, aviti d'apirira
sentiendu chista farsa de chist'annu
pe mu potiti, dunca, capiscira
chigghu chi è bena e chigghu ch'està dannu.
 
8) 1 Man manu chi viditi chist' attori
trasira nta lu forta de la scena,
potiti cumprendira tanti stori
e tuttu quantu chigghu chi cumbena.
9) 2 Àll'arva viegnu ccana mu pulizzu
sta tana de tan t'armi e mu la scupu (Entrando)
ca non puozzu cacciara cchiu Iu vizzu
mu stricu e pe mu attuppu ncunu grupu,
 
10) 2 Su paladina e tutti già lu sanu
Si sù fatigatura de jornata:
l’ aggienti, a mmia, mi porgianu la manu
e jio rispundu pua cu na risata.
 
11) 2 Mi staju domandandu cuomu mai
clienti non da vena stamatina;
si venanu mi caccianu li guai (abbracciando la botte)
de chissà durci e amata vutti china,
 
12) 2 Nei vuogghiu bena cchiù de li figghiuoli
pecchi cu mmia si stacia nta lu juornu:
no fanu nenta chigghi dui triciuoli
chi dormanu e non hanu mancu scuornu,
 
13) 2 Sta vutti chi la chiamanu sdogata
mi dezza pana e ancora mi nda duna:
pe chissu mi la tiegnu a mmìa, abbrazzata
a chistu cora e a chista mia perzuna.
 
14) 3 A matinata puru t 'imbriachi,
durcizza de stu cora mio sciancatu! (Entra il marito di' sorpresa)
è inutili ca cierchi mu t'annachi
ca sacciu quantu vinu t'hai sculatu.
 
15) 2 Havissa pe mu muoru mò ammazzata
a cu' na vuccia puocu si nda vippa;
va bena ca nascivi sbinturata
ma si nda vippi, puru fici scippa!
 
16) 3 Non sugna io dolenta si nda vivi
nta ncunu biccheriegghu ch'è de vitru:
lu vinu s'accumpagna cu l'olivi
e pùa si pò bivira a litru, a litru.
 
 
17) 3 Li f immini su tutti quanti guali
e nuggha s'hava certu de scartara,
ca penzanu ca simu tracandali
de chista scura e af fritta, strata amara,
 
18) 2 Ricordati, mio caru Viscottinu,
li tiempi sunu tutti ormai cangiati,
restasti cuomu chigghu pellegrinu
chi va rastulijandu strati, strati.
 
19) 3 Avisti la ragioni da chi è mundu
e mona n'attra vota ti la dugnu;
non è pe mala, priestu mi cumpundu
e a li cumandi tua io sempra sugnu.
 
20) 2 E vinna, finarmenta mu capisci
qu'è chi cumanda nta sta tana scura
Mu ti cumbina sempra pe mu allisci
sta duci e mbarzamata criatura.
 
21) 3 Va' mu risbigghi a chigghu tricioluni
chi rofulija cuomu nu porciegghu! (Esce)
la sira facia sempra lu barimi
e la notta non fa attru ca ribiegghu.
 
22) 3 Cu sta mugghierà, tantu ndiavulata
no sacciu veramente lu da farà, (Parlando a solo)
nci fazzu ncuna bona palliata
cu ncunu lignu tuostu d'olivara. . .
 
23) 3 Stu vinu, chista vita, mi ristora (Gli fanno male i denti a versa del vino)
e caccia li pensieri de la menta!
s’ allegra ancora e chiuna chistu cora
e carma lu doluri a chistu denta.
24) 3 Mi maravigghiu cuomu stamatina
non vinna nugghu ancora mu mi trova
nta chista vecchia e nobili cantina
eppuru sunu quasi già li nova! (Guardando l'orologio)
 
25) 4 Nu quartu de ssu vinu porta ccana
cacciatu friscu, friscu de ssa vuttì
ca' a matinata subitu mi sana
e passami cchiù lestu chissi rutti. (Entra con un mazzo di cartacce sotto il braccio e, senza salutare, si siede)
 
26) 3 Nta sta taverna vinu buonu vindu
a tutti li clienti de tant'anni;
pe tantu ch'està russu e propi lindu
ti passami cchiù lestu chiggh’affanni.
 
27) 3 Vuozzi mu t’inchiu chissu biccherinu
pecchi lu sacciu ca’ tu tieni prescia, (Glie lo versa in un bicchiere abbastanza ampio)
lavori pe lu Statu e nu quartinu
mu ti lu sculi lestu no ti rescia.
 
28) 4 Mi vivu chistu vinu, a la saluti
de chissà vutti, tutta sgangherata
chi mi ricorda tutti li cogghìuti
de la racina appena vindignata.
 
29) 4 Stu vinu cu ncun'attru io lu cangiu
pecchi nzanizza certu li purmunì
assema a ncuna cosa pua chi mangiu
mu pigghiu, finarmenta, nu picuni!
 
30) 3 Portasti ncuna nova stamatina
de chigghu postu duva tu fatighi
c'aspiettu, de Milanu, na vintina
de pacchi, de foglietti e carta a righi?!
 
31) 4 Ancora lu carriettu ha d'arrivara
e fora fa nu friddu fastidiusu;
aspetta ca mò vaju a domandara (Sta per uscire)
si vinna mu li porta o està jusu.
32) 3 Non è ca mu vai mona io ti dissi,
ma vìviti ncun'attru calicinu
e dassa mu fatiganu li fissi (Sempre in piedi)
ca lavuramu oca cu chistu vinu!
 
33) 5 Bongiornu, cantinieri Viscottinu!,
bongiornu, amatissimu Vrasciola!,
oja vinni pe mu pruovu chissu vinu
e mu nda puortu cu ssa carriola. (Entra con tutta la carriola porta do in essa un barile)
 
34) 5 A la taverna non si pò trasira
ca chiggh’affari chi hava quattru ruoti
ca tinnì sempra chiggha duci mira
mu viegnu d'accussina tanti vuoti.
 
35) 4 No pienzu c'avarisasi lu coraggiu
pe mu ti sculi tuttu ssu varrili:
mi durarìa de mona sinu a Maggiu,
trattandulu cu muodi assai gentili.
 
36) 5 O Dio chi sientu de nu vivituri
chi si mbriaca de matina a sira;
perciò pe fissi, a tanti, tu l'appuri
sentiendu de ssa gorgia chissu dira.
 
37) 4 Si ficia tardu e vaju mu fatigu
mu pigghiu lu sudatu vinti setta;
ncun'attru puocu nota, cchiù non ligu (Esce)
e lu mio capu, gghana. . . mi l'assetta,
 
38) 5 E portancilu puru a stu clienti
nu quartu de ssu mustu nzurfarusu
pe mu si sciala oja cu li gienti
e no mu perda, certamenta, l'usu.
 
39) 3 Ti siervu, nta nu nenta, Papanici
e cerca a chista saggia mu t'assietti
ca chistu è vinu...certu de "Salici"
e nta ssa trippa sùbitu lu jetti,
 
40) 3 Non mi ricuordu mai ch'haju vindutu
vinu de gibba oppuru mbottigliatu;
lu primu lu cristianu fa cornutu
e l'attru ti lu conza amarijatu.
 
41) Ma guardalu nu puocu cuntra-luci
com'esta bellu, russu e corallinu!,
ti fa venira sùbitu la vuci
e ti nda vuoli, cuomu canarinu.
 
42) 5 Vivimu a la saluti de la panza
e truscia cu ssu stabili clienti
ca de lu vinu certu chi n'avanza
lu rigalamu a tutti l'attri gienti!
 
43) 5 Mi l'inchì ssu varrili, Viscottinu
pe mu nda vivu puru pe la via,
non sulu cu l'amicu mio facchinu
ma puru cu ncun'attra cumpagnìa!?
 
44) 3 Si bua pe mu ti l'inchiu hai de pagara
c'ognunu campa cu lu sua mistieri;
ognunu cerca cuomu ha de tìrara
sta vita chi mi para de levrieri »
 
45) 5 Tu lu canusci, certu, a Papanici
ca sampra t'ha pagatu pe contanti,
non sacciu pecchì oja tu nci dici
chissi paluori,tantu stravaganti.
 
46) 3 La curpa l'ava sempra chistu fissa,
speciali si nda prova nu biechieri;
li prieviti nda vuonu pe la missa
e puru l'attri pe li ferrovieri.
. . . Continua