Politica nostrana

POLITICA NOSTRANA

 
Non sunu cuosi nuostri
Pemmu li discutimu ....
su cuosi de la (Cammara)...
Nui chi nda capiscimu ....
 
Pigghjati lu divorziu
Chi tutti lu sentienu ...
potienu fhare a menu...
si tutti lu volienu ?....
 
Li pinnuli l’aviemu ...
Eranu liberati ...
Perciò puru li nasciti
Haviemu cuntrollati .... !
 
L’abortu é quasi fhattu....
(Nci vo’ ncuna toccata)
Bastanu puocu jiuorni
La legge mu é approvata ...
 
Puru li matrimona
Chi ancora ncunu fhà ....
Abbolimu puru chigghi
Evviva la libertà !. . .
 
E pua gridamu sempre
Gridamu in allegria
Viva il libero amore
E la Democrazia ....

G.B. - G.