Lu cumpara mio

LU CUMPARA MIO

 
Chiffù Cumpara, duva jiati,                                              
pecchì hfujiti e nò vi riposati ?                                                      
Vajiu mu abbivaru la Poseggha Bajiulara                                  
ca cu stì tiempi chi nci sunu nò si po' campara.                      
A siecientu li Cerasi ,                                                          
a cincu li Pumadora                                                            
e puru li Lattuchi e li Patati                                              
nta st’urtimi tiempi hfuru ncarati.                                 
Io mi ritiegnu hfortunatu                                                  
hfina a quandu la negghjia nò m’hava rovinatu.                   
hfrutti mpradiciuti , chini de mistura                                         
chi sulu mu li vidi ti vena la paura.                                
E pua dicianu :                                                                      
nò stajiu buonu , mi sientu mala,                                                
grazzi :                                                                       
mò , nta ogni cosa nc’è medicinali ?                             
La curtagghjia catta in disusu                                                        
e sulu Io pienzu ca ancora nda hfazzu usu.                              
Na vota ncampagna si jia cu zzappa , runca e palanchini,  
mò si porta mbeci Siringa e Bottiglini.                                       
Viditi , l’uomu si ammazza pè dinari                            
e si nda hfutta de la gienta chi sta mala.                                   
Io , nta settant’anni non happi mai na hfrievi, mai nu doluri          
mò , li giuvini jiati avanti cù Punturi.

Er. Ga.